Zasiłek celowy - jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, i opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 

Zasiłek celowy dla osób dotkniętych zdarzeniem losowym (np. pożar ) może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi na podstawie art.40 ustawy o pomocy społecznej.

Zasiłek celowy dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub ekologiczną może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi na podstawie art.40 ustawy o pomocy społecznej oraz procedury pomocy społecznej w przypadku zdarzeń klęskowych.