Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny do uprawnień ustalonych w ustawie z dn. 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co ważne, prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci- bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.