Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne

to świadczenie okresowe przyznawane uczniowi w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. Stypendia zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do nauki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia te są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń, czy też od wyników w nauce, ponieważ podstawowym kryterium przyznawania stypendiów jest dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć 528,00 zł (zgodnie z kryterium wynikającym z art.8 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Wysokość miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego określone jest na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej wynosi 308,00 zł.

Wymagane dokumenty - treść