Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są :

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany jest osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, zasiłek dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne - przyznawane są dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje osobie, która nie podejmuje zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się. Zasiłek przysługuje do ukończenia 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku. Pomoc należy się także do 24 roku życia jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Od dnia 01 listopada 2016 r. obowiązują zasiłki rodzinne w wysokości:

 • 95,00 zł. na dziecko do 5 lat;
 • 124,00 zł. na dziecko w wieku od 5 lat do 18 lat;
 • 135,00 zł. na dziecko w wieku od 18 lat do 24 lat.

 Dodatki do zasiłków rodzinnych:

Wysokość dodatków do zasiłków rodzinnych wynosi:

 1. a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000,00 zł jednorazowo;
 2. b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00zł;
 3. c) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł nie więcej jednak niż 386,00zł na wszystkie dzieci, a przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności kwotę zwiększa się o 80,00 zł., nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci;
 4. d) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł na trzecie i kolejne dziecko;
 5. e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia – 90,00 zł, powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 110,00 zł;
 6. f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł (jednorazowo wypłacany we wrześniu);
 7. g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- na dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69,00 zł;

- na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła 113,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - treść

Świadczenie rodzicielskie  obowiązuje od 01.01.2016r. i przysługuje matce albo ojcu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

- skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

- skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

- śmierci matki dziecka;

- porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1) porodu;

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia;

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na podstawie art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny nie może przekroczyć kwoty 764,00zł na osobę w rodzinie.

Dochód z gospodarstwa rolnego liczony jest na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2019 r. w sprawie wysokości  przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. i wynosi 2 715,00 zł. czyli 226,25 zł. miesięcznie.

 

Wymagane dokumenty - treść