Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Przysługuje osobie uprawnionej do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek, składa go osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

Wymagane dokumenty - treść