Sprawozdanie Dodatki Mieszkaniowe

DODATKI MIESZKANIOWE

za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

 1. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

 2. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

 3. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi przedstawić następujące dokumenty: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego; deklarację wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres; wydatki poniesione przez wnioskodawcę: opłaty za czynsz, wodę , nieczystości stałe i płynne, opłata za energię cieplną dostarczaną do lokalu, rachunek za energię do wyliczenia wartości jednego kilowata w celu naliczenia ryczałtów; umowę najmu lokalu mieszkalnego (w przypadku gdy wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego); właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową w tym: powierzchnie pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy dochód nie może przekraczać:

- 175% kwoty najniższej emerytury (1 200,00 zł) w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2 100,00 zł.

- 125% kwoty najniższej emerytury (1 200,00 zł) w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1 500,00 zł.

Dochód z gospodarstwa rolnego liczony jest na podstawie Obwieszczenia
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2019 r. w sprawie wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. i wynosi 2 715,00 zł. czyli 226,25 zł. miesięcznie.

Dochód z gospodarstwa rolnego liczony jest na podstawie Obwieszczenia
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2020 r. w sprawie wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. i wynosi 3 244,00 zł. czyli 270,33 zł. miesięcznie.

Lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego:

 1. 35m² dla 1 osoby,

 2. 40m² dla 2 osób,

 3. 45m² dla 3 osób,

 4. 55m² dla 4 osób,

 5. 65m² dla 5 osób,

 6. 70m² dla 6 osób , a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, więc organem właściwym do ich realizacji jest Wójt Gminy Witonia.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje decyzją administracyjną Kierownik GOPS z upoważnienia Wójta Gminy Witonia.

W 2020 roku wypłacono dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę 8 811,27 zł a liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 51. Wnioski złożyło 5 rodzin z czego wydano 5 decyzji administracyjnych w tym 1 decyzja odmawiająca przyznania dodatku mieszkaniowego. Ogólna średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 172,77 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także najemcom lokali gminnych z czego skorzystało 4 rodziny. Kwota dodatków mieszkaniowych wypłacona tym wnioskodawcom wyniosła 6 390,14 zł a liczba świadczeń - 36, natomiast średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego dla najemców wyniosła 177,50 zł. Gmina pobierając czynsz za swoje lokale zwraca go swoim lokatorom w postaci dodatku mieszkaniowego.

Pozostali wnioskodawcy to właściciele domów jednorodzinnych oraz najemcy lokali mieszkalnych od właścicieli prywatnych. Pozostała część wydatku 168,24 zł, została wypłacona dla 1 wnioskodawcy w 4 świadczeniach, a średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 42,06 zł.

Należy zaznaczyć, że wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem obligatoryjnym gminy i brak środków nie jest powodem do wydania decyzji odmownej wnioskodawcy. Decyzja odmowna może być wydana na podstawie źle złożonych dokumentów wraz z wnioskiem oraz w sytuacji, gdy osoba wynajmująca lokal mieszkalny nie opłaca na bieżąco należności za najmowany lokal.

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.