Sprawozdanie Fundusz Alimentacyjny

Zaliczka alimentacyjna obowiązywała do 30.09.2008 r. , przysługiwała osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia , albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia.

Zaliczka przysługiwała , jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 80 174,22 zł.

W 2020 roku wpłat od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej wpłynęło na kwotę 7 787,70 zł.

Fundusz Alimentacyjny obowiązuje od 1 października 2008r. :

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna. Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek , składa go osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  1. do ukończenia 18 roku życia albo do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;

  2. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednakże nie więcej niż 500,00 zł.

Warunkiem uzyskania w/w świadczenia jest określony dochód na osobę w rodzinie. Kwota ta do dnia 30.09.2020r. wynosiła 800,00 zł. Od dnia 01.10.2020r. kwota dochodu na osobę w rodzinie wynosi 900,00 zł.

W 2020 roku wypłacono świadczeń alimentacyjnych na kwotę 25 650,00 zł. dla 5 osób.

W 2020 roku wpłat od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego wpłynęło na kwotę 8 473,93 zł.

Ogółem posiadamy 29 dłużników alimentacyjnych, w tym 12 dłużników z terenu Gminy Witonia i 17 dłużników z poza terenu Gminy Witonia.

Działania podjęte przez GOPS wobec dłużników alimentacyjnych w 2020r. :

- przekazywanie komornikom sądowym informacji, mających wpływ na skuteczność prowadzonej wobec dłużników egzekucji,

- zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

- informowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,

- wystawienie decyzji dla dłużników alimentacyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i zbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,

- współpraca z innymi ośrodkami oraz instytucjami prowadzącymi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie innych gmin,

- przekazanie informacji gospodarczej do Biur Informacji Gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

Działania prowadzone przez GOPS mające na celu skuteczne pozyskiwanie dochodów z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych kwot należnych budżetowi gminy i państwa mają ograniczony charakter, ze względu, iż większość dłużników alimentacyjnych zamieszkujących naszą gminę to osoby bezrobotne, korzystające z pomocy Ośrodka, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i dochodu, z którego można byłoby spłacić należne zadłużenie.

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.