Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku.

W celu szczególnej ochrony dzieci i dla dobra rodziny w dniu 9 czerwca 2011 r. uchwalona została ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa określa:

 1. zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 2. zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków,

 3. zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 4. zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 5. zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

Do realizacji zadań gminy w zakresie wykonania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej upoważniony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni.

Zgodnie z art. 8 ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesienia świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Poniżej przedstawione są działania jakie zostały zrealizowane w 2020 roku w odniesieniu do zadań własnych gminy wymienionych w art. 176 ustawy.

I. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Uchwałą Rady Gminy w Witoni z dnia 28 grudnia 2018 r. przyjęty został Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.

II. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. zatrudniony był jeden asystent, który posiadał wymagane kwalifikacje. Był on zatrudniony na umowę o pracę, w wymiarze ½ etatu. Asystent rodziny skorzystał w roku 2020 z następujących szkoleń:

 • 27.05.2020 – szkolenie pt.: „Organizacja pracy asystenta rodziny w trakcie pandemii”

III. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

 1. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.

W okresie od 1.01.2020- 31.12.2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witoni zadania z zakresu wsparcia i pomocy rodzinie realizował 1 asystent rodziny. Był on zatrudniony na umowę o pracę, w wymiarze ½ etatu, na czas określony. W w/w okresie ze wsparcia asystenta rodziny korzystało 8 rodzin. Łącznie rodziny te liczyły 28 osób, w tym 16 dzieci. Cztery rodziny były zobowiązane do współpracy z asystentem postanowieniem sądu, w tym 1 rodzina, w której dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Wszystkie rodziny objęte wsparciem asystenta przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto powodami trudnej sytuacji życiowej rodzin wspieranych pomocą asystenta są: bezrobocie, alkoholizm, uzależnienie od środków psychoaktywnych.

W rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny prowadzone były następujące działania:

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym.

Pracę z rodziną asystent prowadzi w oparciu plan pracy, który jest zawsze tworzony we współpracy z rodziną. Plan zawiera cel ogólny, oraz cele szczegółowe możliwe do zrealizowania. Plan powstaje po wnikliwej ocenie sytuacji rodziny, uwzględnia zasoby rodziny, a więc mocne strony wszystkich jej członków, oraz potrzeby, czyli problemy i ewentualne ich przyczyny.

Asystent, jako osoba wspierająca, w czasie spotkań z rodziną motywuje, komplementuje, podnosi poczucie własnej wartości, wspiera, wzmacnia, modeluje, informuje, podejmuje działania wychowawcze, towarzyszy, podnosi umiejętności rozwiązywania problemów, pomaga w odreagowaniu, rozszerza kontakty, a czasami również narzuca wymagania, przydziela zadania, czyli używa całego wachlarza metod, dzięki którym rodzina ma szansę na reintegrację, a dzieci na wychowywanie się w atmosferze miłości, akceptacji i rozumienia ich potrzeb.

W ramach współpracy z rodziną asystent podejmował następujące działania:

 1. pomoc w sprzątaniu mieszkania i systematycznym utrzymywaniu porządku,

 2. wsparcie w drobnych pracach remontowych,

 3. trening higieniczny – kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie i higienę,

 4. monitorowanie sytuacji szkolnej dzieci rodzin objętych asystenturą poprzez stały kontakt z wychowawcami, wspólne odrabianie zadań domowych z dziećmi oraz pomoc w trudnościach szkolnych,

 5. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy ( przekazywanie aktualnych ofert pracy, mobilizowanie do kontaktów z pracodawcami),

 6. łagodzenie konfliktów wewnątrzrodzinnych,

 7. udzielanie wsparcia emocjonalnego klientom w trudnych sytuacjach życiowych,

 8. pomoc w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacji problemowych,

 9. kształtowanie u członków rodziny pozytywnej samooceny oraz wiary we własne możliwości i poczucia sprawstwa,

 10. wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez edukację w zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich, stawiania wymogów, granic przy zastosowaniu odpowiedniego systemu kar i nagród,

 11. zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań dzieci (gry planszowe, zabawy z wykorzystaniem artykułów plastycznych),

 12. trening komunikacji interpersonalnej,

 13. trening budżetowy,

 14. poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym,

 15. wypracowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania w rodzinie,

 16. pomoc w ustaleniu podziału obowiązków domowych i planu dnia,

 17. mobilizowanie do utrzymywania abstynencji,

 18. motywowanie do systematycznego leczenia psychiatrycznego (stosowanie się do zaleceń lekarzy),

 19. odpowiadanie na bieżące problemy rodziny,

 20. pozostawanie w stałym kontakcie z prowadzącym rodzinę pracownikiem socjalnym w celu bieżących konsultacji, wymiany informacji oraz planowania dalszej współpracy.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art.8 ust.3: "Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego".

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku zakończono współpracę z dwiema rodzinami. Powodem zakończenia współpracy była zmiana miejsca zamieszkania oraz osiągnięcie zamierzonych celów.

b) Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających.

W roku 2020 gmina nie realizowała w/w punktu z uwagi na brak zainteresowania taką formą pomocy.

b)Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.

W gminie funkcjonuje świetlica szkolna, która wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach : opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

W gminie funkcjonuje także Biblioteka Publiczna Gminy Witonia. Biblioteka organizuje liczne spotkania, konkursy, zajęcia zapewniające kreatywne spędzanie czasu wolnego.

IV. Finansowanie:

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

Koszt szkoleń AR w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 roku wyniósł 320 zł.

b) kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 (np. związanych z pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego), ponoszonych przez rodziny wspierające.

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 nie poniesiono takich kosztów, ponieważ rodziny nie zostały objęte pomocą rodziny wspierającej.

V. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo -wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku adopcyjnym.

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 1 dziecko przebywało w rodzinie zastępczej.

Poniesiony koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w w/w okresie wyniósł 1916,44 zł.

VI. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 (systemy te stanowią integralną część systemów stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych).

GOPS realizuje powyższe zadanie.

VII. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

Na bieżąco prowadzony jest monitoring sytuacji dzieci w rodzinach objętych pomocą GOPS. Zadanie to jest realizowane zarówno przez asystentkę rodziny, jak i wszystkich pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzona jest współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami rodziny. W przypadku stwierdzenia zagrożenia lub bardzo niepokojącej sytuacji w rodzinie – natychmiast o takiej okoliczności informujemy Sąd Rejonowy.

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.