Sprawozdanie za rok 2020

Witonia, dnia 29.01.2021 r.

 

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania zadań GOPS za 2020r.

 

GOPS.0321.1.2021

 

Podstawą do działania ośrodka jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,  alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,  klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

Prawo do świadczeń pieniężnych (zgodnie z art. 8 w/w ustawy) przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2018 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 701,00 zł., natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528,00 zł. 

Zgodnie z art. 4 u. o. p. s. Obowiązek współdziałania. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z 11 lipca 2018 r.)

Zgodnie z art. 38 u. o. p. s. (zadania zlecone – finansowane z budżetu państwa) Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego. 

W 2020 r. zasiłek okresowy otrzymało 46 osób (liczba osób w rodzinie 91) na kwotę 124 495,00 zł.

Liczba świadczeń 290.

Zasiłek stały (art.37 u. o. p. s.) przysługuje:

1)    pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2)    pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Zasiłek stały ustala się w wysokości, (zadania zlecone – finansowane z budżetu państwa):

1)   w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł  miesięcznie;

2)    w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 

W 2020 r. zasiłek stały został wypłacony dla 20 osób (liczba osób w rodzinie to 20) na kwotę 117 860,00zł. Liczba świadczeń 200.

Zasiłek celowy (art. 39 u. o. p. s.), (zadania własne - finansowane z budżetu gminy).

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane  na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

W 2020 r. zasiłek celowy otrzymało 12 osób na kwotę 3 221,23 zł., było to 12 świadczeń.

Specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem, które może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Tą formą pomocy objęto 1 osobę i było to jedno świadczenie na kwotę 2 549,26 zł

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

W 2020 r. nie było takich świadczeń

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. 

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku. W 2020 roku nie było takich świadczeń.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest:

1)    z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;

2)    ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca ta jest szeroko zakreślona i dotyczy niemalże każdej sfery życia. Niestety nie da się ocenić jak duży wkład wnosi się w prace socjalną i nie ma finansowych odpowiedników tej formy pomocy. Jest to zależne od potencjału każdego pracownika i jego zaangażowania, a także w dużej mierze od podopiecznego, który wykazuje chęć współpracy.

Wypłacamy wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, ( zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa).

W 2020 r. dla dwóch opiekunów wypłacono wynagrodzenie w wys. 6 256,00zł. (liczba świadczeń to 24).

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.  Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i inny miejscach do tego przeznaczonych.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. 

(Art. 36 pkt. 2 lit. j, art. 48 u. o. p. s.) Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.  Pomoc tego rodzaju przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

W 2020 r. (25 marca 2020 r.) podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą łódzkim, a Wójtem Gminy Witonia o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” Otrzymaliśmy dotacje na posiłki i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 54 682,00 zł. Wkład własny w ramach programu państwa wyniósł 25 000 zł.

Rodziny, których dochód przekracza kryterium uprawniające do pomocy w formie posiłku, mogą taką pomoc otrzymać na wniosek dyrektora szkoły (tzw. bez wywiadu i bez decyzji) jednak nie więcej niż 20% liczby uczniów dożywianych ogółem. GOPS taką pomocą objął w 2020 roku jednego ucznia na kwotę 534,00zł (89 posiłków).

Pomoc w zakresie dożywiania działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Witonia z dnia 28 grudnia 2018r.: Uchwała Nr III/21/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie programu „ Posiłek w szkole i w domu”„ na lata 2019-2023; Uchwały Nr XLVII/188/18 z dnia 16 marca 2018r w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”” na lata 2019-2023; Uchwała Nr XLVII/189/18 z dnia 16 marca 2018r w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

Program jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetowych Gminy.

Zgodę na wysokość udziału środków własnych Gminy udziela Wojewoda Łódzki.

kwota 54 682  zł. (dotacja od Wojewody) + 22 991 zł. (własne) = 77 673,00 zł.

Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego (uczniowie szkół).

Z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną może być przyznana pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Z pomocy w formie posiłku (obiad) w 2020r. skorzystało: 24 – dzieci – uczniów szkół (podstawowej i ponadpodstawowej na terenie woj. łódzkiego) z 19 rodzin ( w tym 65 osób w rodzinie ) opłacono świadczenia na kwotę 3 405,00 zł. (liczba świadczeń 1107).

Średni koszt posiłku dla dzieci wynosił zł. 4,00 a dla dorosłych 7,00 zł.

Pomoc w formie posiłku dla dorosłych – samotnych, liczba osób 3 , opłacono posiłków na kwotę 623,00 zł.

(liczba świadczeń -233 ).

Pomoc w formie zasiłku celowego – w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności otrzymało 64 osoby ( liczba osób w rodzinach 130) na kwotę 18 429,00 zł. (liczba świadczeń 239).

SKŁADKA ZDROWOTNA OD ŚWIADCZENIOBIORCÓW, KTÓRYM PRZYZNANO ZASIŁEK STAŁY:

Składkę zdrowotną przyznano dla -17 świadczeniobiorców, pobierających zasiłek stały, łączna kwota opłaconych składek wyniosła 9 797,00 zł. (liczba świadczeń 168)

Usługi opiekuńcze. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Odpłatność za usługi reguluje uchwała Rady Gminy Witonia Nr XXXIX/214/14 z dnia 28 stycznia 2014 r.

W 2020 r. świadczono usługi opiekuńcze u 6 - ciu osób w tym u 3 samotnie mieszkających i u 3 w rodzinie. Koszt jednej godziny wynosił 26,16 zł . Dwie osoby do sierpnia były zwolnione z odpłatności.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają zapewnione wsparcie w Klubie Samopomocy „ Stara Szkoła”.

Od 1 stycznia 2020roku Klub Samopomocy „Stara Szkoła” stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną.

Dom Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo -leczniczego lub placówki pielęgnacyjno - opiekuńczej. 

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.

W 2019 r. w DPS  przebywały 2 osoby, opłacono za ich pobyt kwotę 61 426,00 zł.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1)    mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2)    małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3)    gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1)    mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2)    małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:

a)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

  3)    gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca  i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub  wstępni.

ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz niedostosowanym społecznie następuje w szczególności poprzez wspieranie rodziny- działania asystent rodziny. (Załącznik nr 3)

Prowadzimy stałą weryfikacje przyznawanych świadczeń tak, aby pomoc trafiała do osób rzeczywiście jej potrzebujących i była wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni jest jednostką organizacyjną gminy Witonia, jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

Utrzymanie ośrodka łącznie w 2020 r. wyniosło na kwotę 293 234,47 zł. w tym ;

-84 349,00 zł. to środki od Wojewody,

-208 885,47 zł. środki własne gminy.

Zatrudnienie w GOPS Witonia przedstawiało się następująco tj. kierownik, jeden specjalista pracy socjalnej, dwóch pracowników socjalnych , dwóch pracowników administracji zatrudnionych ramach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego, asystent rodziny na pół etatu oraz opiekun osób starszych.

GOPS prowadzi obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego - działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych, (Załącznik nr 4) oraz obsługa dodatków mieszkaniowych, (Załącznik nr 5) dodatki energetyczne, stypendium szkolnego - pomoc materialna uczniom. Od 01 kwietnia 2016 r. ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń 500 +.

Od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. GOPS wypłacał świadczenia dla uczniów „Dobry Start” w wysokości po 300,00 zł. dla każdego ucznia. Jest to świadczenie wypłacane niezależnie od dochodu rodziny, przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci do ukończenia 20 r. ż., bądź do 24 r. ż. w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie „Dobry start” wypłacone było dla 338 uczniów na kwotę 101 400,00 zł. oraz koszty obsługi na kwotę 3 380,00 zł. Łącznie w 2020 r. wydatkowano kwotę 104 780,00 zł.

Realizacja Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny do uprawnień ustalonych w ustawie z dn. 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co ważne, prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci- bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Łącznie budżet GOPS wynosił w 2020 r.

Dotacja

 

Składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych

19 538,34

Świadczenia rodzinne i FA

1 004 235,96

Opiekun Prawny

6 256,21

Składka zdrowotna od nieubezpieczonych

47,70

Świadczenia Wychowawcze 500+

2 943 647,82

Świadczenie „Dobry Start”

104 780,00

Dodatek energetyczny

64,46

Karta Dużej Rodziny

111,83

Stypendium szkolne

20 193,94

Wsparcie Rodziny Asystent

850,00

Składka zdrowotna od zasiłku stałego

9 797,00

Zasiłek okresowy

124 495,00

Zasiłek Stały

117 860,00

Dożywianie

54 862,00

Razem

4 406 740,26

Własne

179 707,58

Zasiłek celowy

5 770,49

Dożywianie

22 991,19

Dodatek mieszkaniowy

8 811,27

Stypendia szkolne

5 048,50

Dom Pomocy Społecznej

61 426,04

Wsparcie Rodziny asystent

21 110,09

Usługi opiekuńcze

54 550,00

Razem ---------------------------------------------------------------------

4 586 447,84

Sporządziła : Zofia Krawczyk

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.